HUURVOORWAARDEN


HUURVOORWAARDEN NEDERLANDS

• Behandel de fietsen netjes.
• Alle fietsen zijn uitgevoerd met AXA-sloten (speciale sloten).
• Probeer de fiets zoveel mogelijk te stallen in bewaakte fietsenstallingen. Er zijn fietsenstallingen bij de stations, in het centrum zijn speciale parkeervakken voor fietsen.
•De fietsen zijn verzekerd tegen diefstal met een eigen risico van € 100,00 per fiets.

Hoe te handelen bij diefstal:
• De gegevens van de fiets opvragen bij de verhuurder.
• Aangifte doen bij de dichtstbijzijnde politiepost.
• Bij de verhuurder de sleutel van het AXA-slot en kettingslot van de fiets inleveren.
• € 100,00 eigen risico betalen aan verhuurder en het aangifteformulier van de politie inleveren.
• Als de fietssleutel niet ingeleverd wordt, bent u volledig aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, zoals vermeld staat in het contract.

MIETBEDINGUNGEN DEUTSCH

• Behandeln Sie das Fahrrad schonend.
• Alle Fahrräder sind mit einem AXA-Schloss (Spezial Schloss) ausgestattet.
• Stellen Sie das Rad wenn möglich an einem dafur bestimmten Platz.
• Einige Fahrradunterstellplätze sind: bei den bahnhöfen, im Stadtzentrum u.s.w. Alle Fahrräder sind Versichert gegen Diebstahl mit ein eigene Risiko von € 100,00 pro Fahrrad.

Wie verhalten Sie sich bei Diebstahl:
• Einzelheiten des Fahrrades beim Vermieter anfordern.
• Beim nächsten Polizeiamt Anzeige erstatten.
• Beim Vermieter die Schlüssel abliefern.
• Dem Vermieter sind € 100,00 zu zahlen und das Anzeigformular des Sie von der Polizei erhalten haben, diesem abgeben.
• Wenn der Radschlüssel nicht abgeliebert wird, sind Sie verpflichtet den Tageswert des Rades zu bezahlen, sowie es im vertrag vermerkt ist.

TERMS FOR RENTING ENGLISH

• Please handle the bicycle with care.
• All bicycles have AXA-locks (special locks).
• Please put the bicycle in bicycle storages as often as possible, for example at the railway-station or in the citycenter.
• The bicycles are insured against theft with a € 100,00 liability charge per bicycle.

How to act when the bicycle has been stolen:
• Please ask the proprietor for particulars concerning the bicycle.
• Immediately inform the nearest police-station.
• Please return the keys of the bicycle to the proprietor.
• € 100,00 liability charge has to be paid to the proprietor and an application form from the police must be handed in.
• If the key of the bicycle is not handed in, you are fully responsible for the total value of the bike as is mentioned in the contract.

CONDITIONS DE LOCATION FRANCAIS

• Manipulez la bicyclette comme il faut.
• Toutes les bicyclettes ont des serrures, AXA (des serrures speciales).
• Essayez de garer la bicyclette dans les parkings á vélos qui se trouvent près des gares, au centre etc.
• Les bicyclettes sont assuré contre vol avec € 100,00 à ses risques et périls par bicyclette.

Que devez vous faire en cas de vol:
• Vous demandez les données au loueur.
• Vous devez faire une déclaration de vol au poste de police le plus près.
• Vous devez remettre les clefs au loueur.
• Vous devez payer € 100,00 au loueur (propre risque) et donner le formulaire de déclaration que vous avez obtenu à la police.
• Si vous ne remettez pas la clef de la bicyclette au loueur, vous êtes entièrement responsable de la valeur de la bicyclette comme mentionnè dans le contract.

CONDITIÓNES DE ALQUILAR ESPAÑOL

• Trata la bicicleta honradamente.
• Todas las bicicletas tienen cerraduras de AXA (cerraduras especiales).
• Siempre intenta a meter la bicicleta en un establo. Por ejemplo en la estación de trennes o en el centro urbano.
• Las bicicletas son (asegurar) por hurto con un riesgo propio de € 100,00 por bicicleta.

Qué tiene que hacer cuando la bicicleta es (robar):
• Preguntar los datos de la bicicleta al alquilador.
• Hacer una declaración a la comisaría la más cerca.
• Devolver la llave al alquilador.
• Pagar € 100,00 (riesgo propio) al alquilador y dar el formulario de declaración de la policía.
• Si la llave no es (devolver) al alquilador, usted es entero responsable del valor de la bicicleta como (mencionar) en el contrato.

Haagsche Stadsfiets | Keizerstraat 27-29 | Scheveningen | T: +31 (0)70 355 4060

Haagsche Stadsfiets | Bierkade 18 B | Den Haag | T: +31(0)70 445 1869